Pääsivulle

KONSERVOINTIOHJEISTOJEN POHJAESITYKSET 1.

Simo Nieminen, tammikuu 2014. Korjaukset "Kädet taskuun 6" -seminaarin jälkeen / Ari Reinikainen 19.1.2014

Ohjeista on kaksi versiota: Auton omistajille ja museoajoneuvotarkastajille. Tässä julkaistaan asiakasohjeen eli ajoneuvon omistajan versio.


ASIAKASOHJEET

1. Konservoinnin ja tavanomaisen entisöinnin erot

Entisöinti on esineen aikaisempaan todettuun tai dokumentoituun kuntoon palauttaminen tai esineen käyttökelpoisuuden tai yhtenäisyyden palauttaminen. Esineestä siis poistetaan käyttöhistoriaan liittyneet vaikutukset, ja siitä pyritään tekemään alkuperäisen kaltainen.

Konservoinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla estetään esineen rappeutuminen ja varmistetaan sen säilyminen muuttamatta varsinaisesti esineen ulkonäköä. Esineen historiaan liittyneet ympäristön ja käytön vaikutukset säilytetään siis osana esineen historiaa.

2. Museoajoneuvoksi ajatellun ajoneuvon kunnostusperiaatteen valinta

Entisöinti

Entisöinti on yleensä tavanomaisempi työtapavalinta, koska siinä vaatimukset työkohteelta ja siihen liittyviltä tiedoilta ovat pienemmät.

Entisöintikohteelta vaaditaan dokumentit, jotka osoittavat omistusoikeuden ajoneuvoon (luovutustodistus, kauppakirja tai joku muu luotettava selvitys). Lisäksi tarvitaan dokumentit ajoneuvon virallisesta maahantuonnista (rekisteriote, rekisteröintitodistus, kantakortti, Trafin arkistojen tiedot tai muu luotettava selvitys).

Entisöintikohteen täytyy tietysti vastata annettuja tietoja. Entisöintikohteesta pyritään myös hankkimaan mahdollisimman kattava sen käyttöhistoriaa koskevat tiedot.

Ennen entisöintitöiden aloittamista on myös hankittava kyseistä ajoneuvotyyppiä koskevat ilmiasu- ja tekniset tiedot. Entisöinti työtapana antaa myös enemmän vapauksia työtapa- ja materiaalivalintoihin ja sallii myös pieniä poikkeuksia ajoneuvon rakenteisiin esim. ajoturvallisuussyistä.Konservointi

Dokumenttivaatimukset ajoneuvosta ovat samat, mitkä vaaditaan entisöintiinkin.

Ajoneuvon käyttöhistoriaa koskevien tietojen pitää olla mahdollisimman täydellisiä, erityisesti silloin, kun kohteen ilmiasussa on käyttöajan tuomia muutoksia tai vaurioita. Laki edellyttää museoajoneuvolta 30-vuoden ikää ja hiljattain tuon iän saavuttaneet ajoneuvot voidaan usein saada ma-kelpoisiksi pelkästään ns. fiksaamalla. Siksi konservointia tulee tarkastella kunnostusvaihtoehtona erityisesti em. vanhemman ajoneuvokaluston kohdalla ja taltioinnissa.

Ajoneuvon tulee olla rakenneosiltaan mahdollisimman alkuperäinen, osiltaan täydellinen ja omata mieluiten suomalainen käyttöhistoria.

Konservointikohteeksi ei sovellu kasa saman tyyppisten, mutta eri ajoneuvoista olevien osien kokoelmaa. Konservoitavan ajoneuvon kaikki rakenteet säilytetään sellaisina kuin ne on alun perin suunniteltu ja valmistettu tai muutettu vähintään 30 vuotta sitten. Rakenteita voi kohtuullisissa määrin korjata, mutta niitä ei saa parannella teknisesti.

Konservointityöhön liittyy myös joukko korroosion poistoon ja pintojen suojaamiseen kuuluvia erikoistöitä joita ei juurikaan entisöinneissä käytetä. Eli lopputuloksena pitäisi olla toimiva ”museaalinen ajoneuvo”, jolla on historiallisen ilmiasunsa lisäksi hyvät tiedot elinkaaresta.

Nämä konservoidut ajoneuvot tulevat tulevaisuudessa esittelemään kansallista ajoneuvokulttuuriamme mahdollisimman alkuperäisissä tai käytön ja ajan muovaamissa muodoissaan.3. Konservointisuunnitelma

Ennen konservoinnin aloittamista ajoneuvon omistajan tulee ottaa yhteyttä konservointitarkastusoikeudet omaavaan museoajoneuvotarkastajaan ja tarvittaessa tarkastaja ottaa yhteyttä kyseisen ajoneuvomerkin merkkiasiantuntijaan. Näiden kanssa sovitaan yhteinen ajankohta konservointisuunnitelman laadintaa varten.

Ajoneuvon omistaja valmistelee ajoneuvon suunnitelman valmistustilannetta varten puhdistamalla sen ja kokoamalla yhteen tekniset ja historialliset tiedot ajoneuvosta. Konservointisuunnitelman valmistelussa tarvitaan lisäksi kamera, jolla dokumentoidaan ajoneuvon rakenteita ennen konservointia.

Suunnitelman laadintaa ohjaa museoajoneuvotarkastaja, joka myös kirjaa suunnitelmaan tulevat sisällöt. Ajoneuvon omistajalla pitää myös itsellä olla näkemys konservointiprosessin sisällöistä. Merkkiasiantuntijan avulla voidaan varmentaa rakenteiden oikeellisuutta ja niille mahdollisesti tehtäviä toimenpiteitä.

Konservointisuunnitelman puhtaaksikirjoitetaan ja se varmennetaan suunnittelussa mukana olleiden allekirjoituksilla. Puhtaaksi kirjoitettu ja allekirjoitettu konservointisuunnitelmapaperi toimitetaan ajoneuvon omistajalle myöhemmin. Ajoneuvon omistajan velvollisuus on maksaa suunnittelutyöstä harrastejärjestöjen sopima korvaus museoajoneuvotarkastajalle ja osallisten mahdolliset matkakorvaukset.


* Takaisin sivun ylälaitaan *

4. Konservointipöytäkirjan sisältö

Konservointipöytäkirja voi muodostua mapista johon kootaan konservointityövaiheista luettelo ja selosteet. Selosteiden pohjana on aikaisemmin tehty konservointisuunnitelma. Selosteissa voi olla työkuvauksien lisäksi valokuvia työkohteista ennen ja jälkeen työsuorituksien sekä piirroksia ja kuvia rakenteista.

Mikäli konservointityön aikana joudutaan perustelluista syistä johtuen muuttamaan konservointisuunnitelmaa, tehdään se yhdessä suunnitelman valmistaneen museoajoneuvotarkastajan kanssa.

Konservointityön päätyttyä tehdään konservointipöytäkirjasta tiivistelmä, joka yhdessä konservointisuunnitelman kanssa muodostaa Trafin vaatiman konservointiselvityksen.5. Konservoidun ajoneuvon museoajoneuvotarkastus

Saman museoajoneuvotarkastajan kanssa, joka valmisteli ajoneuvon museoajoneuvosuunnitelman, ajoneuvolle sovitaan tarkastuksen ajankohta.
Tarkastustilaisuuteen otetaan mukaan konservointisuunnitelma ja konservointipöytäkirja sekä siitä tehty tiivistelmä, tarvittavat valokuvat museoajoneuvolausuntoa varten, tekniset tiedot ajoneuvosta, ajoneuvon historiatiedot ja ajoneuvon mahdolliset rekisteröintitiedot.

Tarkastus tapahtuu periaatteessa samalla tavalla kuin entisöidynkin ajoneuvon tarkastus ja sen suorittaa aikaisemmin mainittu museoajoneuvotarkastaja yhdessä tarkastajaparinsa kanssa.
Mikäli ajoneuvo hyväksytään konservoiduksi museoajoneuvoksi museoajoneuvotarkastaja kirjoittaa sille museoajoneuvolausunnon, jonka hinta on sama kuin entisöidynkin ajoneuvon museoajoneuvolausunnon.6. Konservoidun museoajoneuvon rekisteröintikatsastus

Katsastusajankohdasta sovitaan katsastusaseman kanssa. Omistaja varmistaa, että ajoneuvon tekniikka on tieliikennekunnossa. Mukaan rekisteröintiin otetaan museoajoneuvolausunto, konservointiselvitys (konservointisuunnitelma + tiivistelmä konservointipöytäkirjasta), ajoneuvon rekisteriote tai sitä korvaavat dokumentit ja ajoneuvon omistusoikeusselvitykset.

Mikäli katsastusasema pitää yllä omaa arkistoaan (kysyttävä ajanvarauksen yhteydessä) myös kopiot heidän vaatimistaan dokumenteista.

Mikäli kyseessä on ns. paperiton ajoneuvo, on syytä etukäteen selvittää katsastusaseman kanssa, miten tässä tapauksessa toimitaan.

...


* Takaisin sivun ylälaitaan *

Pääsivulle